Ưu đãi từ gói đặt trước của Sổ Sứ Mệnh 18

Posted 11:49, 10/01/2020

Chi tiết Sổ Sứ Mệnh 24 cùng cơ hội nhận các trang phục Mùa Đông Bậc S+ Hữu Hạn

Chi tiết Sổ Sứ Mệnh 24 cùng cơ hội nhận các trang phục Mùa Đông Bậc S+ Hữu Hạn
Chi tiết Sổ Sứ Mệnh 24 cùng cơ hội nhận các trang phục Mùa Đông Bậc S+ Hữu Hạn

Khi đặt mua trước, Sổ sứ mệnh mùa 18 sẽ có giá 410 quân huy. Mở gói đặt trước các kiện tướng sẽ nhận được ngay 20 cấp mùa 18 tặng thêm 2 cấp sứ mệnh mùa 18 + 2 cấp sứ mệnh mùa 17 (hiện tại)

  • Avatar Yena Nguyệt tộc (động)
  • Khung viền Nguyệt tộc (động)

Lưu ý: 2 cấp sứ mệnh mùa 18 sau khi mua sẽ kích hoạt từ ngày 01/06/2020.

2 cấp sứ mệnh mùa 17 sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Thời gian diễn ra

Từ ngày 27 – 31/05/2020