Ưu đãi từ gói đặt trước của Sổ Sứ Mệnh 18

Posted 09:52, 05/28/2020 Views: 66

Khi đặt mua trước, Sổ sứ mệnh mùa 18 sẽ có giá 410 quân huy. Mở gói đặt trước các kiện tướng sẽ nhận được ngay 20 cấp mùa 18 tặng thêm 2 cấp sứ mệnh mùa 18 + 2 cấp sứ mệnh mùa 17 (hiện tại)

  • Avatar Yena Nguyệt tộc (động)
  • Khung viền Nguyệt tộc (động)

Lưu ý: 2 cấp sứ mệnh mùa 18 sau khi mua sẽ kích hoạt từ ngày 01/06/2020.

2 cấp sứ mệnh mùa 17 sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Thời gian diễn ra

Từ ngày 27 – 31/05/2020