Trãi nghiệm Murad Siêu Việt hoàn toàn mới

Posted 15:59, 06/19/2019

Cách nhận Murad Siêu Việt:

Làm tất cả nhiệm vụ + Mở Sổ sứ mệnh = Chắc chắn có Murad Siêu Việt

Nhiệm vụ:

1. Nếu các Kiện Tướng mở Sổ sứ mệnh (thông thường)

– Số điểm cần thiết để lên cấp 80: 3950

– Số điểm tổng cộng có thể đạt được khi mở Sổ sứ mệnh (thông thường): 2880 (tất cả nhiệm vụ miễn phí + chăm chỉ) + 1440 (tất cả nhiệm vụ Thử thách)

– Số điểm dư thừa: 4320 – 3950 = 370 điểm.

Như vậy các Kiện Tướng được phép bỏ qua một lượng nhiệm vụ tương đương với 370 điểm. 370 điểm này có thể hiểu bằng 18 nhiệm vụ ngày, 16 nhiệm vụ tuần hay 3 nhiệm vụ chăm chỉ. Các Kiện Tướng nhớ theo dõi kĩ mình đã bỏ lỡ bao nhiêu nhiệm vụ nhé!

2. Nếu các Kiện Tướng mở Sổ sứ mệnh (vượt cấp)

– Số điểm cần thiết để lên cấp 80: 3950

– Số điểm tổng cộng có thể đạt được khi mở Sổ sứ mệnh (thông thường): 2880 (tất cả nhiệm vụ miễn phí + chăm chỉ) + 1440 (tất cả nhiệm vụ Thử thách) + 1000 (vượt cấp)

– Số điểm dư thừa: 5320 – 3950 = 1370 điểm.

Với số lượng điểm này, các Kiện Tướng sẽ được phép bỏ lỡ càng thêm nhiều nhiệm vụ so với cách mở Sổ sứ mệnh (thông thường).

Tuy nhiên Hội Đồng cũng cần nhắc nhở các Kiện Tướng rằng, mỗi tuần các Kiện Tướng phải hoàn thành ít nhất 10 nhiệm vụ để mở khoá Nhiệm vụ chăm chỉ cho một lượng điểm rất lớn. Nếu các Kiện Tướng bỏ lỡ nhiều nhiệm vụ quá thì sẽ dẫn tới tình trạng không đủ điểm để lên cấp 80 đấy!

Nhờ khả năng ra vào rất tốt từ chiêu thức Tàn Ảnh Đao nên Murad có thể chủ động là ngưởi mở giao tranh hoặc cũng có thể là các tình huống băng trụ. Murad sở hữu cả 2 chiêu thức Vô Ảnh ĐaoẢo Ảnh Trảm có khả năng né kỹ năng rất tốt, các Kiện Tướng nên tận dụng điều này để có các pha chơi trên cơ đối thủ. Sử dụng đòn đánh thường để kích hoạt nội tại và quan trọng hơn hết là để có thể sử dụng chiêu cuối.

Xem thêm thông tin Chiêu thức và Tiểu sử Murad tại đây >>