Review trang phục Jinna Dạ Xoa Vương

Posted 11:55, 09/19/2018 Views: 908

Mở bán Jinna Dạ Xoa Vương. Khi Jinna nhập thiền, ông nhận ra có một cách khác để chứng Niết Bàn, đó là trở thành Dạ Xoa, một thanh kiếm sắc bén của Cung điện ánh sáng. Hãy để Dạ Xoa Vương đưa các ngươi tới cõi Niết Bàn… theo cách của ngài! Trang phục Jinna Dạ xoa vương mua riêng có giá 409 quân huy.