Ghép trang bị Đấu trường chân lý Mùa 11

Lượt xem: 56

Dưới đây là cách ghép trang bị trong Đấu trường chân lý Mùa 11. ĐTCL mới với chủ đề phiên bản Họa Thế Chi Linh, cách ghép trang bị cũng như mùa trước, ngoài ra công thức Xẻng vàng cũng thay đổi theo tộc hệ ở bản mới cho phù hợp.

Ghép trang bị

  • B.F. Sword Recurve Bow Chain Vest Negatron Cloak Needlessly Large Rod Tear of the Goddess Giant's Belt Sparring Gloves Spatula
  • B.F. Sword Deathblade Giant Slayer Edge of Night Bloodthirster Hextech Gunblade Spear of Shojin Sterak's Gage Infinity Edge Ghostly Emblem
  • Recurve Bow Giant Slayer Red Buff Titan's Resolve Runaan's Hurricane Guinsoo's Rageblade Statikk Shiv Nashor's Tooth Last Whisper Porcelain Emblem
  • Chain Vest Edge of Night Titan's Resolve Bramble Vest Gargoyle Stoneplate Crownguard Protector's Vow Sunfire Cape Steadfast Heart Storyweaver Emblem
  • Negatron Cloak Bloodthirster Runaan's Hurricane Gargoyle Stoneplate Dragon's Claw Ionic Spark Adaptive Helm Evenshroud Quicksilver Heavenly Emblem
  • Needlessly Large Rod Hextech Gunblade Guinsoo's Rageblade Crownguard Ionic Spark Rabadon's Deathcap Archangel's Staff Morellonomicon Jeweled Gauntlet Fated Emblem
  • Tear of the Goddess Spear of Shojin Statikk Shiv Protector's Vow Adaptive Helm Archangel's Staff Blue Buff Redemption Hand Of Justice Mythic Emblem
  • Giant's Belt Sterak's Gage Nashor's Tooth Sunfire Cape Evenshroud Morellonomicon Redemption Warmog's Armor Guardbreaker Dryad Emblem
  • Sparring Gloves Infinity Edge Last Whisper Steadfast Heart Quicksilver Jeweled Gauntlet Hand Of Justice Guardbreaker Thief's Gloves Umbral Emblem
  • Spatula Ghostly Emblem Porcelain Emblem Storyweaver Emblem Heavenly Emblem Fated Emblem Mythic Emblem Dryad Emblem Umbral Emblem Tactician's Crown