Garen

Garen Sức mạnh của Demacia

  • Kỹ năng nội tại của Garen
  • Garen kỹ năng QQ
  • Garen kỹ năng WW
  • Garen kỹ năng EE
  • Garen kỹ năng RR

Cách build đồ Garen đường trên top, đường giữa mid, cách chọn ngọc bổ trợ, mua trang bị và tăng kỹ năng cho Garen với tỉ lệ thắng cao.

Chọn vị trí build:
Đường trên top
Đường giữa mid